ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

# ชื่อแบบทดสอบ ห้อง สถานะ
ยังไม่มีข้อมูล

# ชื่อข้อสอบ ห้อง สถานะ
1 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 (กลางภาค) 1,2 ปิด
2 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 2 (กลางภาค) 2 ปิด

# ชื่อข้อสอบ ห้อง สถานะ
1 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 (ปลายภาค) 1,2 เปิด
2 การใช้โปรแกรมประยุกต์ 2 (ปลายภาค) 2 เปิด

# ชื่อแบบทดสอบ ห้อง สถานะ
1 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 (Pre-Test) (แบบทดสอบ) 1,2 ปิด

# ชื่อข้อสอบ ห้อง สถานะ
1 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 (กลางภาค) 1,2 เปิด

# ชื่อข้อสอบ ห้อง สถานะ
1 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ปลายภาค) 1,2 เปิด
2 การตัดต่อเบื้องต้น (ปลายภาค) 2 เปิด

# ชื่อแบบทดสอบ ห้อง สถานะ
1 วิทยาการคำนวณ 3 ชุดที่ 1 (แบบทดสอบ) 1,2 ปิด
2 วิทยาการคำนวณ 3 ชุดที่ 2 (แบบทดสอบ) 1,2 ปิด
3 วิทยาการคำนวณ 3 ชุดที่ 3 (แบบทดสอบ) 1,2 ปิด
4 วิทยาการคำนวณ 3 ชุดที่ 4 (แบบทดสอบ) 1,2 ปิด
5 วิทยาการคำนวณ ม.6 Pre-Test (แบบทดสอบ) 1,2 ปิด
6 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (แบบทดสอบ) 2 ปิด
7 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (แบบทดสอบ) 2 ปิด
8 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (แบบทดสอบ) 2 ปิด

# ชื่อข้อสอบ ห้อง สถานะ
1 วิทยาการคำนวณ 3 (กลางภาค) 1,2 เปิด
2 โครงงานคอมพิวเตอร์ (กลางภาค) 2 เปิด

# ชื่อข้อสอบ ห้อง สถานะ
1 การเขียนโปรแกรม 2 (ปลายภาค) 1 ปิด
2 วิทยาการคำนวณ 3 (ปลายภาค) 1,2 เปิด
3 โครงงานคอมพิวเตอร์ (ปลายภาค) 2 (ผู้หญิง) เปิด