ข้อสอบการตัดต่อเบื้องต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567