ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 (ผู้หญิง)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567