ข้อสอบวิทยาการคำนวณ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1,2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567